Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; plgSystembfstop has a deprecated constructor in /home/ferso/domains/ferso.org/public_html/plugins/system/bfstop/bfstop.php on line 18
Zapytanie ofertowe nr 1/2013 Profesjonalny Trzeci Sektor


Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; plgContentselect_simplyviewer has a deprecated constructor in /home/ferso/domains/ferso.org/public_html/plugins/content/select_simplyviewer/select_simplyviewer.php on line 20

Dotyczy zamówienia ewaluacji wdrażania standardów działania

 

I. ZAMAWIAJĄCY

Fundacja Edukacji i Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

ul. Piotrkowska 85, 90-423 Łódź

NIP: 728-25-16-970, REGON: 473222300 KRS: 0000184087

 

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu ewaluacji zewnętrznej wdrażania standardów. Usługa ta jest niezbędna przy realizacji projektu „Profesjonalny III sektor – jakość i wiarygodność”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Ewaluacja wdrożenia standardów działania (I etap–III.2013,II etap-VI.2013) w 10 organizacjach pozarządowych.

 

Zakres usługi:
Dwuetapowa ewaluacja wdrażania standardów działania .
Grupą docelową są kadry zarządzające 10 organizacji-10 osób, które odbyły edukacyjny program kształcenia przygotowujący do tworzenia, wdrażania i upowszechniania standardów działania. Ewaluacja będzie służyła weryfikacji 3-miesiecznego ( I etap ewaluacji–III.2013)oraz 6-miesięcznego okresu wdrażania(IIetap-VI.2013)–weryfikacji samych standardów, zgodności z założeniami i planem wdrażania, przebiegu, trudności i efektów wdrażania standardów oraz da rekomendacje do dalszego wdrażania. Zostanie opracowany jeden raport obejmujący obszar każdej z organizacji osobno oraz zestawienie zbiorcze. Raport posłuży:
- zweryfikowaniu wdrażania i przekazaniu organizacjom rekomendacji do utrzymania standardów w przyszłości

-jako materiał merytoryczny do konferencji i upowszechniania drogą elektroniczną.

 

Wybór oferty zostanie dokonany z zachowaniem zasady konkurencyjności podmiotów ubiegających się o świadczenie usługi. Osoby ubiegające się o stanowisko ewaluatora nie mogą uczestniczyć w danym projekcie w inny sposób oraz nie mogą należeć do Łódzkiej Federacji Organizacji Pozarządowych.

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin zrealizowania zamówienia – III.2013-VI.2013

 

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna zawierać informacje :

- proponowane narzędzia badawcze
– adekwatność metod i narzędzi badawczych do pytań badawczych/
zadań problemowych
– trafność pytań badawczych w kontekście celów badania 
– sposób prezentacji danych i wyników badania, format elektronicznej wersji raportu
ewaluacyjnego 
– rozplanowanie zadań w harmonogramie badania

Wszystkie raporty powinny posiadać spis treści, rozdziały merytoryczne z opisem badań, analiz i ich wyników, rozdziały z wnioskami i ewentualnymi rekomendacjami wynikającymi z badań i analiz oraz aneksy, przedstawiające zestawienia danych. Wykonawca dostarczy wszystkie raporty w formie papierowej w ilości 3 egzemplarzy każdy oraz w wersji elektronicznej (plik edytowalny - MS Word) na nośniku CD-ROM lub pendrive. Wykonawca dostarczy prezentacje multimedialne wyników badań i wniosków w programie PowerPoint w wersji elektronicznej.

Oferta powinna być:

- opatrzona pieczątką firmową – w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą,

- posiadać datę sporządzenia,

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

- podpisana czytelnie przez wykonawcę.

 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,  za pośrednictwem kuriera lub też dostarczona osobiście na  adres: Łódź ul. Piotrkowska 85 do dnia 06.03.2013 r.

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

5. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.ferso.org. ; www.ngo.pl

 

VI. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1 – Cena – 40%

2- Podejście metodologiczne – 10%

3 - Sposób organizacji badania – 10%

4 – Doświadczenie – 40%

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie), należycie wykonał trzy usługi, z których każda polegała na przygotowaniu i przeprowadzeniu ewaluacji projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;

 

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1.O ewentualnym wyborze oferty Zamawiający powiadomi Wykonawców, którzy ubiegali się o

udzielenie zamówienia.

2. Niniejsze zapytanie ma formę porównania ofert. Nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu

ustawy Prawo Zamówień Publicznych i nie daje żadnemu z oferentów prawa roszczenia udzielenia

zamówienia

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Anna Woźniakowska pod adresem email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zapytanie ofertowe zatwierdził:

Miejscowość: Łódź, dn. 27.02.2013.r.

Do niniejszego zapytania ofertowego są załączone i stanowią integralna część niniejszej

oferty, następujące dokumenty:

1. Załącznik 1 - Wzór formularza oferty.Do pobrania TUTAJ

2. Załącznik 2 – Wzór oświadczenia wykonawcy.Do pobrania TUTAJ

3. Załącznik 3 – Wzór oświadczenia o braku powiązań z Zamawiającym.Do pobrania TUTAJ