Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; plgSystembfstop has a deprecated constructor in /home/ferso/domains/ferso.org/public_html/plugins/system/bfstop/bfstop.php on line 18
e-Kolumna


Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; plgContentselect_simplyviewer has a deprecated constructor in /home/ferso/domains/ferso.org/public_html/plugins/content/select_simplyviewer/select_simplyviewer.php on line 20

e-Kolumna

E-Kolumna 2010 - tworzenie sieci współpracy i wymiany informacji dla ekologicznych organizacji pozarządowych.

ekolumna

Celem projektu jest zintegrowanie i wzmocnienie pozarządowych organizacji ekologicznych w Polsce, a co za tym idzie podniesienie jakości ich działań na rzecz środowiska w dalszej perspektywie. To także umożliwienie wymiany informacji i doświadczeń oraz wypracowanie stanowisk grupy organizacji dotyczących najpilniejszych problemów ekologicznych oraz wzmocnienie i profesjonalizacja działań młodych organizacji ekologicznych.

 

Działania podjęte w ramach projektu to m.in. organizacja ogólnopolskiego spotkania organizacji ekologicznych, poprzedzonego spotkaniami grupy roboczej; wypracowanie dokumentów będących stanowiskami w sprawie ważnych ekologicznie problemów i przekazanie ich władzom, działania na rzecz wsparcia młodych organizacji, ekofestyn, publikacja, www.

 

Projekt realizowany w partnerstwie z organizacją z Bułgarii (Bulgarian Biodiversity Foundation), oraz z polskim partnerem Fundacją "Instytut spraw Obywatelskich"

 

W latach 1993-1997 Międzyuczelniane Lobby Ekologiczne organizowało w podłódzkiej miejscowości Kolumna ogólnopolskie spotkania organizacji ekologicznych. Każdorazowo brali w nich udział przedstawiciele 60-80 organizacji ekologicznych , także zaproszeni goście: naukowcy, przedstawiciele Ministerstwa Ochrony Środowiska i kancelarii Prezydenta RP. W efekcie tych spotkań powstały m.in. sieci i partnerstwa: Lista 21, Biuro Wspierania Lobbingu Ekologicznego. Najważniejszym efektem było bezpośrednie poznanie się działaczy ekologicznych, wymiana informacji, nawiązanie partnerstw. Wiele z kontaktów nawiązanych w Kolumnie trwa do dziś i owocuje wspólnymi działaniami.

 

Niestety od 12 lat nie organizuje się żadnego ogólnopolskiego spotkania dla organizacji ekologicznych. Istnieją jedynie spotkania w węższym gronie, lokalne, tematyczne np. Kongres Federacji Zielonych, spotkania Polskiej Zielonej Sieci, spotkania w Ministerstwie Środowiska (np. dotyczące problemu GMO). Także wakacyjne festiwale muzyczne, szkolenia, konferencje tematyczne. Jednak żadne z nich nie spełnia roli jaką pełniła Kolumna. Znaczna część osób działających w ruchu w latach 90-tych odeszła z organizacji ekologicznych. Wiele grup zostało rozwiązanych. Na ich miejsce pojawiły się nowe. Obecnie ruch jest zdezintegrowany, działacze nie znają się, przez co współpraca jest znacznie trudniejsza. A jest to kluczowe jeśli chodzi o problematykę ekologiczną. Jedynie wspólne wysiłki wielu ludzi zapewnią skuteczność w działaniach na rzecz środowiska. Obecnie do pewnego stopnia Internet zapewnia wymianę informacji, jednak bezpośrednie spotkanie, dyskusja na żywo, poznanie się działaczy jest nieporównywalnie efektywniejsze.

 

Innym problemem jest brak przestrzeni, w której mogły by być dyskutowane i przygotowane strategie i wspólne stanowiska większej liczby grup ekologicznych. Takie dokumenty są oczekiwane ze strony władz i społeczeństwa, mają one silniejsze przełożenie niż rozsiane, często rozbieżne stanowiska kilkudziesięciu grup.

 

Istnieje także problem, że wielu młodym organizacjom jest niezwykle trudno wystartować, przejść z etapu małej nieformalnej grupy entuzjastów do roli skutecznej organizacji posiadającej wiedzę i środki. Z jednej strony w Polsce jest co najmniej kilkanaście bardzo doświadczonych organizacji chętnych do dzielenia się wiedzą, z drugiej duża liczba młodych grup borykających się z podstawowymi problemami.

 

Pracownicy FERSO od 16 lat działają w ruchu ekologicznym, znają dobrze jego potrzeby. Pomagali przy wcześniejszych spotkaniach w Kolumnie i nieprzerwanie zajmują się tematyką ochrony środowiska. Spotykają się z organizacjami starymi i młodymi, znają ich problemy. Niemniej potrzeby w zakresie konieczności podjęcia działań przedstawionych w niniejszym projekcie zostały też zbadane za pomocą ankiety wysłanej jesienią 2008 r. do kilkudziesięciu polskich organizacji ekologicznych. Wszystkie badane organizacje wyraziły potrzebę organizacji ogólnopolskich spotkań. Większość organizacji zaznaczyła, że spotyka się z innymi grupami nieregularnie i sporadycznie, a współpracę ocenia średnio i słabo. Istnieje więc zbadana rzeczywista potrzeba działań na rzecz integracji ruchu ekologicznego.

 

ekolumna1996

SPOTKANIA GRUPY ROBOCZEJ

W skład grupy roboczej wchodzi obecnie 13 osób: partnerzy projektu oraz kilka doświadczonych organizacji ekologicznych a także specjaliści d.s. ruchu ekologicznego.

Spotkania mają na celu dyskusję nad aktualną sytuacją w ruchu ekologicznym, potrzebami, możliwościami, wyzwaniami stojącymi przed ruchem, najważniejszymi problemami ekologicznymi. Zostanie poddany pod dyskusję i doprecyzowany program spotkania w Spale, jak również planowana publikacja oraz dalsze działania wspierające polski ruch ekologiczny i aktywność obywatelską.

Odbędą się dwa dwudniowe spotkania grupy roboczej w Spale: w grudniu 2009 i lutym 2010r.

(Spotkania odbyły się 4-5 grudnia 2009 oraz 12-13 luty 2010 w Spale)

 

SPOTKANIE W SPALE

Kulminacją projektu będzie 3-dniowe spotkanie w Spale (woj. Łódzkie).

Na obecnym etapie proponujemy zarys programu. Szczegóły zostaną wypracowane przez grupę roboczą. Ostateczny program będzie stanowił odpowiedź na aktualne w 2010 problemu ekologiczne i problemy ruchu POE. Na chwilę obecną przewidujemy, że termin spotkania to 13-15 maja 2010 roku.

Proponowany zarys tematyki ? przed pierwszym spotkaniem grupy roboczej:

 • Alternatywne modele ekonomii społecznej w skali makro,
 • Partnerstwo organizacji ekologicznych z władzami,
 • Wzmacnianie zaangażowania społecznego,
 • Tworzenie internetowej ekospołeczności,
 • Polityka transportowa i energetyczna,
 • Ochrona polskiej wsi i rolnictwa,
 • Ochrona terenów cennych przyrodniczo,
 • Ekoturystyka,
 • Prawa zwierząt,
 • Zagrożenia klimatu,
 • Tworzenie nowego modelu społeczności lokalnych czyli EcoTown.

 

Spotkanie będzie podzielone na części wykładową, dyskusyjną i pracę w podgrupach tematycznych. Zostaną wypracowane wspólne stanowiska uczestników spotkania dotyczące m.in. polityki energetycznej, transportowej, ochrony terenów cennych przyrodniczo. Także wspólna strategia spójnej absorpcji funduszy unijnych na cele środowiskowe oraz opracowanie podstaw pod kampanię medialną mającą na celu stworzenie spójnego wizerunku działacza ekologicznego jako fachowca.

Planowane jest opracowanie listów/stanowisk POE do Prezydenta RP i Ministerstwa Środowiska w kluczowych dla polski kwestiach jak transport, polityka energetyczna, GMO.

Warsztaty terenowe: w ramach spotkania odbędą się 5-godzinne zajęcia przyrodnicze w Spalskim parku Krajobrazowym. Poprowadzą je pracownicy Parku. Mają one charakter informacyjno-integracyjny.

W spotkaniu wezmą udział członkowie ok. 60 organizacji ekologicznych, partnerzy, prelegenci. Spotkanie będzie trwało 3 dni, po 8 roboczych godzin dziennie plus zajęcia dodatkowe. Informacje o spotkaniu pojawią się w mediach. Przygotowane też zostaną plakaty i ulotki informujące o spotkaniu, które trafią do POE, domów kultury, bibliotek, na wyższe uczelnie. Przy naborze zostanie wykorzystana ankieta badająca motywację oraz oczekiwania uczestników. Każda organizacja ekologiczna będzie mogła wysłać na spotkanie max. 2 reprezentantów.

 

INKUBATOR

Pomysł bazuje na idei praktycznego dzielenia się wiedzą doświadczonych działaczy z młodymi, początkującymi.

W czasie spotkania w Spale planowany jest blok szkoleniowy dla młodych organizacji ekologicznych. 5-godzinne zajęcia do wyboru będą obejmować tematykę: finanse w organizacji, PR, współpraca z mediami, zarządzanie ludźmi, czasem i pracą w organizacji, współpraca z władzami itp. Zajęcia poprowadzą doświadczeni działacze i specjaliści w danej dziedzinie.

Dodatkowo planowane jest wprowadzenie programu pomocy dla młodych organizacji w postaci opieki starszych, doświadczonych grup nad nowopowstałymi. Doświadczone organizacje wezmą pod swe skrzydła po kilka młodych i będą się z nimi dzielić wiedzą, a także wspierać je w pracach administracyjnych, prawnych, organizacyjnych. Grupy samodzielnie ustalą zakres i tryb pomocy. Grupy (starsza plus 2-3 młode) zostaną utworzone w czasie spotkania w Spale, natomiast współpraca rozpocznie się już po spotkaniu. Planowane jest powstanie co najmniej 5 grup regionalnych.

 

EKOFESTYN

Jednodniowy festyn ekologiczny w Spale w czasie spotkania. Zaprezentują się wytwórcy zdrowych, przyjaznych dla środowiska produktów, eko-rolnicy, eko-technologie: przydomowe oczyszczalnie ścieków, baterie słoneczne, mini elektrownie wiatrowe i wodne. Będą promowane zachowania ekologiczne. Ponadto w trakcie festynu promowane będą działania organizacji ekologicznych, kampanie społeczne, oferty warsztatów dla szkół, zielone szkoły itp. W trakcie festynu pokazane będzie przedstawienie ekologiczne w wykonaniu dzieci ze współpracującego z Fundacją przedszkola z Łodzi. Oprawę muzyczną festynu zapewnią zespoły muzyczne. Będą również prowadzone zabawy dla dzieci, konkursy, loterie. Festyn odbędzie się na wolnym powietrzu, w centrum Spały. Stoiska będą się mieścić w wypożyczonych namiotach.

Na festyn zaproszeni zostaną mieszkańcy, szkoły i przedszkola ze Spały, Tomaszowa, Piotrkowa, Łodzi.

 

Festyn

 

PUBLIKACJA

Po spotkaniu organizacji ekologicznych zostanie wydana publikacja. Będzie to podsumowanie spotkania, zawierać będzie m.in. teksty wystąpień, opis organizacji uczestniczących, wypracowanych stanowisk, wnioski, krótką charakterystykę ruchu POE z wizją dla przyszłości. Objętość: max. 100 stron, nakład 1000 egz. Książka zostanie wysłana do uczestników spotkania, do innych organizacji ekologicznych, które wyrażą zainteresowanie, do kluczowych instytucji współpracujących w Polsce z POE.

 

EcorysFOPEEAnorway grands

 

Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.