Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; plgSystembfstop has a deprecated constructor in /home/ferso/domains/ferso.org/public_html/plugins/system/bfstop/bfstop.php on line 18
Zapytanie ofertowe nr 1/2012


Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; plgContentselect_simplyviewer has a deprecated constructor in /home/ferso/domains/ferso.org/public_html/plugins/content/select_simplyviewer/select_simplyviewer.php on line 20

 

dotyczy zamówienia projektu i wykonania materiałów promocyjnych

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przygotowaniu projektu graficznego logo projektu, ulotki, plakatu, roll-upów, druk ulotek, plakatów, roll-upów, wraz z dostawą do siedziby zamawiającego - w ramach projektu „Profesjonalny III sektor – jakość i wiarygodność”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora.

 

 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Projekt graficzny logo, ulotki, plakatu i roll-upów.

Druk ulotek – format A5, papier kredowy, kolor 4+4, nakład 500 szt., druk cyfrowy

Druk plakatów – format A3, papier kredowy, kolor 4+0, nakład 50 szt., druk cyfrowy

Kupno roll-upów i wydruk do nich.

 

Do pobrania: zapytanie ofertowe.

 

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

4. Zamawiający dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 30.04.2012 r.

 

IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna być:

- opatrzona pieczątką firmową,

- posiadać datę sporządzenia,

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

- podpisana czytelnie przez wykonawcę.

 

Do oferty muszą być dołączone następujące dokumenty:

a) Wypełniony (i podpisany) formularz oferty (Załącznik nr 1)

b) Oświadczanie wykonawcy (Załącznik nr 2)

c) Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym (Załącznik nr 3)

Zaproponowana cena powinna obejmować wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia

 

 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , faksem     na nr: 426327977,  poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na  adres: Łódź ul. Piotrkowska 85 do dnia 20 kwietnia 2012 r. do godziny 12.00 wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty.

2. Ocena ofert  zostanie  dokonana  w dniu  22kwietnia 2012 r., a wyniki  i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony o godzinie 12:00 w siedzibie Fundacji FERSO oraz na stronie internetowej pod adresem www.ferso.org.

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.ferso.org oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Fundacji FERSO w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 85.

VI. OCENA OFERT

Zamówienie udzielone jest w trybie zapytania ofertowego.

Zamawiający przyjmuje następujące kryteria oceny oferty – Cena-waga 100%

Oceny oferty w zakresie kryterium CENA zostanie dokonana zgodnie z wzorem :

W = C min/Cn x 100, gdzie: W-wartość punktowa, C-min – najniższa cena spośród ofert

ważnych, Cn - cena oferty badanej.

 

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.ferso.org.

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Monika Martyka pod numerem telefonu 505433819 oraz adresem email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.